BLX

Akustik Araştırma Laboratuvarı

Karakutu Elektroakustik Ltd. 2020 yılında mevcut akustik proje ve danışmanlık kapsamına ek olarak AR-GE ve ölçüm faaliyetlerini uluslararası geçerlilikte sunmak amacıyla BLX Akustik Araştırma Laboratuvarını kurmuştur.

Akredite Ölçüm Hizmetlerimiz

ISO 354
ISO 3741
ISO 3743-2
ISO 3744
ISO 3746
ISO 23351-1
ISO 7235
ISO 11820
ISO 10848-2
ISO 10848-3
IEC 60704-1
IEC 60704-2-1
IEC 60704-2-3
IEC 60704-2-4
IEC 60704-2-6
IEC 60704-2-9
IEC 60704-2-10
IEC 60704-2-14 / AMD1
ISO 7240-19

TS ISO 1996-2 ve TS ISO 1996-2/T1

TS ISO 1996-2: 2017, çevresel gürültü sınırlarının değerlendirilmesi veya mekansal çalışmalarda senaryoların karşılaştırılması için temel olması amaçlanan ses basıncı seviyelerinin nasıl belirlenebileceğini açıklar. Doğrudan ölçüm ve hesaplama yoluyla ölçüm sonuçlarının ekstrapolasyonu yoluyla belirleme yapılabilir. Bu standart öncelikle açık havada kullanılması için tasarlanmıştır, ancak iç mekan ölçümleri için de bazı yönergeler içermektedir. Bu standart, karayolu ve demiryolu trafik gürültüsü, uçak gürültüsü ve endüstriyel gürültü gibi her türlü çevresel gürültü kaynağına uygulanabilir.

İlgili parametreler: LAeq, LAeqt, Lregt, Lday, Lden,Levening, LAFNT, LE, LAFmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden, NR (Noise Rating Curve).

TS EN ISO 16283-1

TS EN ISO 16283-1: 2014, ses basıncı ölçümlerini kullanarak bir binada iki hacim arasında hava doğuşlu ses yalıtımını miktarını belirleme prosedürlerini belirtir. Bu prosedürler, 50 Hz ila 5000 Hz frekans aralığında 10 m3 ila 250 m3 aralığındaki oda hacimleri için tasarlanmıştır. Test sonuçları, ses alanının yayılı (diffuse) bir alana yakın olabileceği veya olmayabileceği mobilyasız veya mobilyalı odalardaki havadaki ses yalıtımını ölçmek, değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılabilir. Bilindiği gibi ölçülen hava doğuşlu ses yalıtımı frekansa bağlıdır ve TS EN ISO 717‑1’deki derecelendirme prosedürleri kullanılarak akustik performansı karakterize etmek için tek bir sayı miktarına dönüştürülebilir.
Akredite olarak ölçüm yapacağımız parametreler yapı Elemanlarında ve Yapılarda Hava ile yayılan Sesin Yalıtımının Alan ölçümü içindir. Yerinde ölçüm olduğundan birçok yönetmelik ve standartlarda kabul gören parametreler raporlanabilir.

İlgili parametreler: D, Dn, DnT, R’ ve D,w, Dn,w, DnT,w, R’w.

TS EN ISO 16283-2

Bu standart, bir binanın bir katında veya merdivenlerinde çalışan bir darbe kaynağıyla ses basıncı ölçümlerini kullanarak darbe sesi yalıtımını belirleme prosedürlerini belirtir. Bu prosedürler, 50 Hz ila 5000 Hz frekans aralığında 10 m3 ila 250 m3 aralığındaki oda hacimleri için tasarlanmıştır. Test sonuçları, ses alanının yayılı (diffuse) bir alana yakın olabileceği veya olmayabileceği mobilyasız veya mobilyalı odalardaki ses yalıtımını ölçmek, değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılabilir. Standartlar tarafından belirlenmiş tapping machine adı verilen özel bir darbesel gürültü kaynağı ile düşeyde veya yatayda darbesel gürültü iletim seviyesi ölçülebilmektedir. Bilindiği gibi ölçülen darbesel gürültü iletimi miktarı frekansa bağlıdır ve TS EN ISO 717‑2’deki derecelendirme prosedürleri kullanılarak akustik performansı karakterize etmek için tek bir sayı miktarına dönüştürülebilir.

Akredite olarak ölçüm yapacağımız parametreler yapı elemanlarında ve yapılarda Darbe sesi yalıtımının alan ölçümü içindir. Yerinde ölçüm olduğundan birçok yönetmelik ve standartlarda kabul gören parametreler raporlanabilir.

İlgili parametreler: L’n, L’nT ve L’n,w, L’nT,w.

TS EN ISO 16283-3

ISO 16283-3: 2016, ses basıncı ölçümlerini kullanarak cephe elemanlarının (eleman yöntemleri) ve tüm cephe yüzeyinin (global yöntemler) havadan gelen ses yalıtımını belirleme prosedürlerini belirtir. Bu prosedürler, 50 Hz ila 5000 Hz frekans aralığında 10 m3 ila 250 m3 aralığındaki oda hacimleri için tasarlanmıştır.
Test sonuçları, ses alanının yayılı (diffuse) bir alana yakın olabileceği veya olamayacağı mobilyasız veya mobilyalı odalarda hava doğuşlu ses yalıtımını ölçmek, değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılabilir. Bilindiği gibi ölçülen hava doğuşlu ses yalıtımı frekansa bağlıdır ve TS EN ISO 717-1’deki derecelendirme prosedürleri kullanılarak akustik performansı karakterize etmek için tek bir sayı miktarına dönüştürülebilir.
Akredite olarak ölçüm yapacağımız parametreler yapı elemanlarında ve yapılarda ön cephedeki ses yalıtımının alan ölçümü içindir. Yerinde ölçüm olduğundan birçok yönetmelik ve standartlarda kabul gören parametreler raporlanabilir.

İlgili parametreler: Dls,2m, Dls,2m,n, Dls,2m,nT, R’45 ve Dls,2m,w, Dls,2m,n,w, Dls,2m,nT,w, R’45,w.

TS EN ISO 3382-1

TS EN ISO 3382-1: 2009, gösteri mekanlarında çınlama süresinin ve diğer hacim akustiği parametrelerinin ölçülmesi için yöntemleri belirtir. Ölçüm prosedürünü, ölçüm için gerekli cihazları, kapsamı, verileri ve değerlendirme ve test raporunu sunma yöntemini açıklar. Modern dijital ölçüm tekniklerinin uygulanması ve darbe cevabı (impulse-response) türetilen oda akustik parametrelerinin değerlendirilmesi için tasarlanmıştır.
Akredite olarak ölçüm yapacağımız parametreler gösteri mekanlarının akustik parametrelerinin tespiti içindir.

İlgili parametreler: T (T20 ve T30), Netlik (C80), Belirginlik (D50), Merkez zamanı Ts.

TS EN ISO 3382-2

TS EN ISO 3382-2: 2008, sıradan odalarda yankılanma süresinin ölçülmesi için yöntemleri belirtir. Ölçüm prosedürünü, ölçüm için gerekli cihazları, gerekli sayıda ölçüm pozisyonunu ve verileri değerlendirme ve test raporunu sunma yöntemini açıklar.
Ölçüm sonuçları, diğer akustik ölçümlerin düzeltilmesi için kullanılabilir, (Örn. ses kaynaklarından veya ses yalıtımı ölçümlerinden gelen ses basıncı seviyesi ve odalarda yankılanma süresi gereksinimleri ile karşılaştırma için.)
Akredite olarak ölçüm yapacağımız parametreler sıradan odalarda çınlama süresinin (T) tespiti içindir.

İlgili parametreler: T (T20 ve T30).

TS EN ISO 3382-3

TS EN ISO 3382-3:2012, mobilyalı açık planlı ofislerde genel gürültü etkilenimi ve kişiler arasındaki iletişimin kalitesi ve bu iletişimin çalışanlar üzerindeki etkisini inceleyen ölçüm yöntemlerini açıklar. Bu standart, ölçüm prosedürünü, ihtiyaç duyulan gereçleri, gerekli ölçüm alanı, verilerin değerlendirilmesi ve deney raporunun hazırlanma yöntemlerini kapsar. Ölçüm sonuçları açık planlı ofislerde oda akustik özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Bu standart orta ve büyük ölçekli açık planlı ofisler için geçerlidir.
Akredite olarak ölçüm yapacağımız parametreler açık plan ofislerde akustik parametrelerinin ölçülmesi.

İlgili parametreler: En yakın çalışma alanındaki STIPA, Dikkat dağılma mesafesi rD, Mahremiyet mesafesi rP, Konuşmanın A-ağırlıklı ses basınç seviyesine ait konumsal azalım oranı D2,s, 4 m uzaklıkta konuşmanın A-Ağırlıklı ses basınç seviyesi Lp,A,S,4m ve Ortalama A-Ağırlıklı arka plan gürültüsü Lp,A,B, Lp,A,S , Lp,A,B ve STI değerlerine ait ölçüm verilerini de içeren konumsal ses dağılım eğrileri grafiği.

TS 9315 ISO 1996-1, TS 9315 ISO 1996-1/T1

TS 9315 ISO 1996-1: 2016, insanların bir arada bulundukları ortamlarında gürültünün tanımlanması için kullanılacak temel terimleri tanımlar ve temel değerlendirme prosedürlerini açıklar. Ayrıca, çevresel gürültüyü değerlendirme yöntemlerini belirtir ve bir topluluğun çeşitli türlerdeki çevresel gürültülerden uzun vadeli maruz kalmaya karşı potansiyel rahatsızlık tepkisini tahmin etme konusunda rehberlik eder. Ses kaynakları ayrı veya çeşitli kombinasyonlarda olabilir. Rahatsızlık tepkisini tahmin etmek için yöntemin uygulanması, insanların ikamet ettikleri alanlarla ve ilgili uzun vadeli arazi kullanımlarıyla sınırlıdır.
Ayrıca, bir cepheye gelen ses alanı bilgisindeki doğruluk, gürültü kontrolü çalışmalarının uygun şekilde yapılması için önemlidir. Gürültü haritalama için seçilen yöntemden bağımsız olarak, maruz kalan nüfusu bilmek istiyorsak, cepheye gelen gürültü seviyesini ölçmek önemlidir. Cephe ve çevrenin diğer unsurları ile ilgili olarak ölçüm noktasının geometrisi ile ilgili olarak, ISO 1996-2 standardının normatif kısmı yalnızca mikrofon ile cephe arasındaki mesafeye atıfta bulunur. Bir ölçümün sonucunu etkileyebilecek geometrik yönlerin geri kalanı standartta dikkate alınmaz. Bu yönlerden bazıları Ek B’de ele alınsa da, ek yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. ISO 1996 standardı, Avrupa Gürültü Direktifinde, nüfusun gürültü kirliliğine maruziyetini değerlendirmede ana araç olan stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında bir referans olarak kabul edilmektedir.
Akredite olarak ölçüm yapacağımız parametreler çevresel gürültünün tespiti içindir.